• Viltoto zāļu direktīva  ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija direktīva 2011/62/ES, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē.
  • Deleģētā Regula – Eiropas Komisijas 2015. gada 2. oktobra deleģētā regula (ES) 2016/161, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, nosakot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma.
  • Farmācijas likums reglamentē fizisko un juridisko personu darbību farmācijas jomā, kā arī nodrošina kvalitatīvu, medicīniski piemērotu un atbilstoša profilaktiska, dziedinoša un diagnostiska līmeņa zāļu ražošanu un izplatīšanu.
  • Eiropas Komisijas (EK) publiskots un periodiski papildināts jautājumu un atbilžu dokuments angļu valodā, kur izklāstīti biežāk uzdotie jautājumi un sniegtas EK atbildes attiecībā uz noteikumu par cilvēkiem paredzēto zāļu drošuma pazīmju ieviešanu.